Regulamin

I Postanowienia wstępne

 1. Urodziny, pokazy, warsztaty, animacje i atrakcje dodatkowe są organizowane przez Doświadczalnię zwaną później Organizatorem.
 2. Zamówienia usługi wykonywanej przez Doświadczalnię może dokonać osoba pełnoletnia, placówka publiczna, bądź prywatna, firma, lub organizacja, zwana później Zamawiającym.
 3. W urodzinach, pokazach, warsztatach, animacjach i atrakcjach dodatkowych organizowanych przez Doświadczalnię mogą brać udział osoby wskazane przez Zamawiającego, zwane później Uczestnikami.

II Dane organizatora

DOŚWIADCZALNIA Marta Kaczmarczyk
ul. Wojska Polskiego 3
41 – 400 Mysłowice
nr tel. 505-080-848
e-mail: kontakt@doswiadczalnia.com
NIP: 2220875836
REGON: 243642517
NUMER KONTA: 86 1140 2004 0000 3402 7686 2421

III Urodziny

 1. Zgłoszenie udziału w urodzinach następuje po kontakcie telefonicznym, bądź mailowym. Należy ustalić termin, godzinę i miejsce zorganizowania urodzin z pracownikiem Doświadczalni.
 2. Zawarcie umowy następuje po wpłacie zaliczki przez Zamawiającego (rodzic/opiekun prawny/inna pełnoletnia osoba) w wysokości 50 zł na konto Organizatora. Wpłaty należy dokonać najpóźniej 5 dni roboczych przed planowanymi urodzinami.
 3. Zmiany terminu, godziny, bądź miejsca urodzin można dokonać najpóźniej 7 dni przed planowanym terminem. W przypadku odwołania urodzin z winy Zamawiającego zaliczka nie jest zwracana.
 4. Organizator urodzin jest zobowiązany poinformować Organizatora o ilości Uczestników najpóźniej na dzień przed planowaną imprezą. Zadeklarowana ilość osób jest wiążąca i za tą ilość naliczana jest opłata.
 5. W przypadku odwołania urodzin z winy Organizatora zaliczka zwracana jest w całości.
 6. Po zawarciu umowy, Zamawiającemu nie przysługują rabaty i promocje oferowane w późniejszym terminie.

Postanowienia ogólne, dotyczące urodzin organizowanych przez Doświadczalnię

 1. Zamawiający urodziny zobowiązany jest do punktualnego przyprowadzenia Uczestników na miejsce urodzin w określonym terminie i na określoną wcześniej godzinę.
 2. Podstawowe urodziny składają się z dwóch części po 35 – 45 min. oraz przerwy 10 – 20 min. Łączny czas trwania podstawowych urodzin nie może przekraczać 120 min (wliczając czas na zebranie Uczestników, przeprowadzenie urodzin, a także przerwę).
 3. Opłata za urodziny zostaje wpłacona przez Zamawiającego w dniu przeprowadzenia urodzin. Cena jest naliczana za rzeczywistą ilość Uczestników, dodatkowo doliczana jest opłata za dojazd i ewentualne atrakcje dodatkowe. Od ceny odliczana jest zaliczka w wysokości 50 zł. Cena naliczana jest zgodnie z Cennikiem Doświadczalni.
 4. Ze względów bezpieczeństwa, w czasie trwania urodzin w pomieszczeniu mogą przebywać: Instruktorzy, Uczestnicy i maksymalnie dwie dodatkowe osoby (np.
 5. Ze względów bezpieczeństwa Uczestnicy nie mogą spożywać posiłków, ani pić napojów, szczególnie gorących w trakcie urodzin.
 6. Organizator wyraża zgodę na robienie zdjęć podczas urodzin.
 7. Organizator nie wyraża zgody na filmowanie urodzin.
 8. Zamawiający jest zobowiązany do punktualnego odbioru Uczestników urodzin po zakończeniu imprezy urodzinowej.
 9. Zamawiający jest odpowiedzialny materialnie za szkody wyrządzone przez Uczestników urodzin.
 10. Zamawiający wyraża zgodę, aby w trakcie urodzin Instruktorzy, bądź inna osoba wskazana przez Organizatora wykonywała zdjęcia Uczestnikom celem umieszczenia ich na swojej stronie internetowej, bądź portalach internetowych zarządzanych przez firmę, takich jak Facebook oraz w mediach w celu informacji i promocji firmy.
 11. W przypadku braku zgody Zamawiający zobowiązany jest złożyć stosowne pisemne oświadczenie dla Organizatora.
 12. Uczestnicy urodzin zobowiązani są stosować się do poleceń Instruktorów prowadzących urodziny.
 13. Uczestnicy, którzy nie stosują się do poleceń Instruktorów prowadzących urodziny oraz uniemożliwiają prowadzenie urodzin, mogą zostać usunięci z urodzin. W takiej sytuacji Organizator nie zwraca opłaconych należności.
 14. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia wykwalifikowanych Instruktorów do prowadzenia urodzin.
 15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy, w tym przedmioty wartościowe będące w posiadaniu Uczestników, w trakcie prowadzenia urodzin.

Postanowienia końcowe, dotyczące urodzin organizowanych przez Doświadczalnię

 1. Zawarcie umowy (wpłacenie zaliczki) jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, w tym zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

IV Pokazy i warsztaty

 1. Zamówienie pokazu lub warsztatów następuje po kontakcie telefonicznym, bądź mailowym. Należy ustalić termin, godzinę i miejsce zorganizowania zajęć z pracownikiem Doświadczalni.
 2. Zmiany terminu, godziny, bądź miejsca pokazu można dokonać najpóźniej 7 dni przed planowanym terminem.
 3. Po zawarciu umowy, Zamawiającemu nie przysługują rabaty i promocje oferowane w późniejszym terminie.

Postanowienia ogólne, dotyczące pokazów i warsztatów organizowanych przez Doświadczalnię

 1. Zamawiający pokaz lub warsztaty zobowiązany jest do punktualnego przyprowadzenia Uczestników na miejsce pokazu lub warsztatów w określonym terminie i na określoną wcześniej godzinę.
 2. Podstawy pokaz trwa 30 – 45 min. W pokazie może uczestniczyć maksymalnie 100 osób. Zamawiający jest zobowiązany do udostępnienia pomieszczenia, stołu dla Instruktora oraz zapewnienia dostępu do wody.
 3. Podstawowe warsztaty trwają 45 min. lub 90 min. W przypadku 90 min. warsztaty składają się z dwóch części i przerwy 10 – 20 min. W warsztatach może uczestniczyć maksymalnie 25 – 30 osób. Zamawiający jest zobowiązany do udostępnienia pomieszczenia, stołów i miejsc siedzących dla uczestników, stołu dla Instruktora oraz zapewnienia dostępu do wody.
 4. Opłata za pokaz lub warsztaty zostaje wpłacona przez Zamawiającego w dniu przeprowadzenia zajęć. Cena ustalana jest indywidualnie z pracownikiem Doświadczalni, dodatkowo doliczana jest opłata za dojazd.
 5. Organizator wyraża zgodę na robienie zdjęć podczas pokazów lub warsztatów.
 6. Organizator nie wyraża zgody na filmowanie pokazów lub warsztatów.
 7. Zamawiający jest zobowiązany do punktualnego odbioru Uczestników pokazu lub warsztatów po ich zakończeniu.
 8. Zamawiający jest odpowiedzialny materialnie za szkody wyrządzone przez Uczestników pokazu lub warsztatów.
 9. Zamawiający wyraża zgodę, aby w trakcie pokazu lub warsztatów Instruktorzy, bądź inna osoba wskazana przez Organizatora wykonywała zdjęcia Uczestnikom celem umieszczenia ich na swojej stronie internetowej, bądź profilach internetowych zarządzanych przez firmę, takich jak Facebook oraz w mediach w celu informacji i promocji firmy.
 10. W przypadku braku zgody Zamawiający zobowiązany jest złożyć stosowne pisemne oświadczenie dla Organizatora.
 11. Uczestnicy pokazu lub warsztatów zobowiązani są stosować się do poleceń Instruktorów prowadzących zajęcia.
 12. Uczestnicy, którzy nie stosują się do poleceń Instruktorów prowadzących zajęcia oraz uniemożliwiają ich prowadzenie, mogą zostać usunięci. W takiej sytuacji Organizator nie zwraca opłaconych należności.
 13. Organizator zobowiązuje się do zapewnienia wykwalifikowanych Instruktorów do prowadzenia pokazu lub warsztatów.
 14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy, w tym przedmioty wartościowe będące w posiadaniu Uczestników, w trakcie prowadzenia pokazu lub warsztatów.

Postanowienia końcowe, dotyczące pokazu i warsztatów organizowanych przez Doświadczalnię

 1. Zawarcie umowy (kupienie pokazu lub warsztatów) jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, w tym zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

V Polityka prywatności

 1. Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.
 2. Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzane są w sposób zgodny z wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Dane osobowe Klientów przechowujemy w sposób zapewniający ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy Doświadczalni.
 3. Każdy Klient, który przekazał nam swoje dane osobowe ma pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też żądania usunięcia.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Doświadczalni. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.